Lokalprogram 2015-2019

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet.

 

20. februar, 2016

VÅR VISJON: UTVIKLING AV ET GRØNNERE OG GLADERE FREDRIKSTAD

Trivsel og livsglede i sunne, trygge omgivelser og et solidarisk og sosialt inkluderende grønt bysamfunn er Miljøpartiet De Grønnes lokale målsetting. Vi jobber for en politikk som tar de store globale utfordringene vi står overfor, på alvor.

Vi erkjenner at mange av løsningene ligger i hvordan samfunnet tilrettelegger for folks hverdag lokalt. Det er i våre egne nærmiljøer vi må legge til rette for det grønne skiftet i norsk politikk – derfor er valget i 2015 så viktig.

Lokal politikk er viktig fordi det er kommunen som har ansvaret for de viktigste delene av vårt lokalmiljø; blant annet lokal samferdsel, barnehager, grunnskole, boligpolitikk, eldreomsorg og dyrevern. Dessuten må det også være kommunens ansvar å tilrettelegge for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv som skal gi oss de gode og trygge arbeidsplassene.

Miljøpartiet De Grønne setter samspillet mellom mennesker, natur og biologisk mangfold i sentrum for politikken. Vi vil ha et Fredrikstad som bevarer landbruk, matjord og grønne områder, som tar vare på og utvikler lokalsamfunnet og lokalt næringsliv, og som setter økt livskvalitet framfor økonomisk vekst og større kjøpekraft.

Vi ønsker et Fredrikstad som er minst mulig avhengig av bilen, og hvor flest mulig tilbud og arbeidsplasser er innen gå-, sykkel- eller kollektivavstand. Vi vil løfte Fredrikstad videre som en god bærekraftig kommune, og ta vare på de kvalitetene vi setter pris på ved Fredrikstad, inkludert vår mangfoldige og frodige natur.

Vi vil bevare den naturen som fortsatt finnes, og vi må finne måter å gjøre byområdene våre grønnere og mer levende.

Vi ønsker et forebyggende helsevesen for alle, en skole hvor alle skal trives og et mangfoldig og inkluderende kultur- og arbeidsliv.

De Grønne er et selvstendig, blokkuavhengig parti som ikke er bundet hverken til den tradisjonelle høyre- eller venstresiden i politikken, og som står fritt til å ta i bruk de beste idéene fra begge sider. Vi er ikke et ensaksparti, og har et omfattende nasjonalt program som dekker alle politikkens områder.

Forskjellen mellom oss og de andre partiene er at vi alltid setter miljø og bærekraft øverst på agendaen, og at naturen og livsgrunnlaget vårt må komme foran økonomien, ikke omvendt. Derfor har vi ikke et eget punkt for “miljø”, men har det heller som en rød tråd gjennom hele programmet vårt.

Der andre tier i vanskelige saker, vil vi kreve åpenhet og allmenn debatt, hvor respekten for naturen og livsgrunnlaget til framtidige generasjoner alltid må stå i høysetet.

Vi vil også snakke om Fredrikstads gjeld som nå er oppe i over 5,2 milliarder og som må dekkes inn av oss alle i tiden fremover. Politikernes handlingsrom begrenses sterkt i en slik gjeldssituasjon, men vi i De Grønne mener likevel det er viktig å ha en klar og langsiktig visjon hvor mer bærekraft og menneskevennlighet i folks hverdag gis større prioritet. Vi erkjenner byens vanskelige situasjon og lover ikke «guld og grønne skoger», men vi vil kjempe for en levende og grønnere by!

Her følger noen av de sakene vi brenner aller mest for, og når vi blir valgt inn i Bystyret i
Fredrikstad fra 2015 vil disse sakene styre politikken vår fra dag til dag i årene framover:

  • Triveligere lokalmiljø og bedre oppvekstvilkår for barn og unge: lekeplasser, fritidsklubber, levende sentrum framfor kjøpesentre
  • Nullvisjon for nedbygging av matjord; prioritere parsellhager, økologisk og urbant landbruk
  • Grønt næringsliv som skaper trygge, bærekraftige arbeidsplasser

 

Last ned hele vårt program her: Lokalprogram 2015-2019