Politisk samarbeidsavtale mellom KrF, V og MDG

Politisk samarbeidsavtale mellom partiene Kristelig folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Venstre i Fredrikstad for valgperioden 2015-2019.

 

14. mars, 2016

Samarbeidsavtale mellom Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) i Fredrikstad kommune for perioden 2015-2019.

Partiene KrF, MDG og V inngår et politisk og valgteknisk samarbeid etter formannskapsmodellen for kommunestyreperioden 2015-2019.

De tre partiene skal før møter i formannskap, bystyre og utvalg drøfte politiske saker seg imellom først, men er også åpne for å diskutere med partier utenfor samarbeidskonstellasjonen. De tre partiene vil bestrebe seg på å komme til enighet i alle saker. De tre partiene erkjenner at det er menings- og verdiforskjeller seg imellom. At partienes egne standpunkt fremmes, eller at man ikke kommer til enighet i saker, er legitimt. De andre partiene skal orienteres om dette før aktuelle politiske møter.

Partiene forplikter seg til å bli enige om å fremme et felles, ansvarlig budsjett og levere felles handlingsplanforslag hvert år.

 

Våre ti ønsker for Fredrikstad:

  • Være en grønn og klimavennlig by som leder an i utviklingen og bruken av fremtidsrettede og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger
  • Ha orden i kommuneøkonomien og få redusert gjelden
  • Være en kommune som kontinuerlig arbeider effektivt og profesjonelt, med et godt verdigrunnlag, fordi vi ønsker en kommune som setter mennesket først
  • Være en by som verdsetter kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskaping
  • Gi varme og kvalitet i kommunens omsorgstjenester
  • Arbeide aktivt og systematisk med inkludering og integrering av alle innbyggere i byen
  • Oppmuntre til frivillig arbeid, et rikt kulturliv og gi gode rammer for kirke- og trosliv
  • Være en by med livskraftige lokalsamfunn, trygge og gode skoler med et nært samarbeid mellom skole og hjem
  • Være en by som verner dyrkbar mark, bevarer kulturminner og bygger byens egenart
  • Være en by som er attraktiv, vennlig, velholdt og som innbyggerne er stolte av

 

Politiske saker de tre samarbeidspartiene vil arbeide for:

Partiene vil styrke det politiske arbeidet i Fredrikstad og utgjøre et alternativ i sentrum av det politiske landskapet. Vi vil ha åpne prosesser og ønsker å bidra til at formannskap og utvalg er gode politiske verksteder. Vi ønsker at bystyret skal være en levende politisk arena der en diskuterer reelle politiske veivalg på tvers av politiske skillelinjer og blokker. Vi mener det er viktig for å skape den beste og mest fremtidsrettede utviklingen for Fredrikstad-samfunnet.

 

1. Klima, miljø og byutvikling

De tre samarbeidspartiene vil at Fredrikstad skal være en klimapolitisk foregangskommune som både leder an i egen organisasjon og gjør det lett for innbyggerne å velge miljøvennlige alternativer. Vi vil løfte frem Fredrikstad kommunes klimaregnskap og gjøre det retningsgivende for kommunens planer.

Vi vil at kortreiste og økologiske produkter skal prioriteres ved innkjøp til kommunens kantiner og kjøkken, og at kommunale kantiner bidrar til kjøttreduksjon gjennom å tilby gode vegetariske alternativer.

Et viktig satsingområde er å få et mer velfungerende buss- og kollektivtilbud. Det har stor klimagevinst og er avgjørende i en moderne storby. Vi ønsker å legge press på fylkeskommunen for å investere og prioritere opp buss- og kollektivsatsningen i Fredrikstad.

Fredrikstad må få et sammenhengende og trygt sykkelveinett gjennom sentrum. Vi vil at syklister gis minst like gode fordeler som bilister i forhold til framkomlighet og sikkerhet. Det er viktig at barn og ungdom kan gå eller sykle til skolen, både for fysisk aktivitet og at gode sykkelvaner etableres tidlig.

Fredrikstad vokser og presset på arealer vil øke. En forutsigbar næringsutvikling krever at det avsettes arealer til næringsformål, men jordvernhensyn skal være førende for arealplanleggingen. De tre samarbeidspartiene er enige om en fremtidig arealutnyttelse som ikke legger store utbyggingsprosjekter på jordbruksareal. Fortetting i sentrumsområdet og ved kollektivknutepunkter i kommunen skal prioriteres.

Det å ha arbeidsplasser til alle er et mål for de tre partiene. Fredrikstads næringsliv har utfordringer. En sterk og målrettet satsning for å styrke næringslivet i byen er påkrevd, og vi ønsker at Fredrikstad kommune skal legge forholdene godt til rette for næringsetableringer, og særlig oppfordre til etableringen av grønne næringer (eksempelvis fornybar energi, bionæringer).

Ett virkemiddel for å bedre forholdene for næringslivet er en gradvis redusering av eiendomsskatten på næringsbygg, en skatt som i dag slår skjevt ut og gir Fredrikstad dårligere konkurransefortrinn.

 

2. Kommunens drift og kommuneøkonomien

Vi skal arbeide for å styrke, effektivisere og forbedre det kommunale tjenestetilbudet. Vi vil alltid sette behovene til brukerne av kommunens tjenester først. Det skal arbeides aktivt for å styrke det kommunale tjenestetilbudet for våre innbyggere gjennom fornying og forbedring av arbeidsmåter og samhandling internt.

Fredrikstad kommune skal tiltrekke seg og beholde kompetente medarbeidere. Det krever at vi har en aktiv rekrutteringspolitikk og være en kommune som kan beholde og tiltrekke seg kompetente medarbeidere. Det er en forutsetning for å oppnå gode resultater innen tjenesteproduksjonen. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som ønsker å bygge en kultur for arbeidsrelatert kritikk.

Vi støtter etableringen av et kommunalt eiendomsforetak som kan forvalte, drifte og utvikle kommunale eiendommer og bygninger. Miljøvennlig forvaltning er en forutsetning. Utbedring av skolebygninger og kommunale barnehager skal prioriteres høyt.

 

3. Oppvekst, utdanning og forskning:

De tre partiene mener at en god oppvekst i trygge omgivelser i familie, barnehage og skole er avgjørende for at barna skal lykkes i livet. Barn og unges fysiske arbeidsmiljø er viktig. Derfor må vedlikehold og oppussing av skolebygninger prioriteres, noe som skal gjenspeiles i våre budsjetter og handlingsplaner. Vi ønsker økt innsats for å forhindre frafallet i videregående skole. Det krever styrket samarbeidet mellom grunnskolen, videregående skole og arbeidslivet.

Vi vil vektlegge et godt skole-hjem-samarbeid og utruste foreldre til gode medspillere for skolen og barnehagen innenfor offentlige foreldrestrukturer, og i rollen som foreldre til eget barn. Kommunen bør vurdere innføring av ny ledelsesstruktur i skolene for å få lærere, foreldre og elever engasjert, for eksempel driftsstyre.

Barnehager og skoler trenger lærere med oppdatert pedagogisk og faglig kompetanse. Derfor er kontinuerlig etter- og videreutdanning avgjørende. Skolene og lærerne må få frihet og ressurser til å drive undervisning på faglig høyt nivå.

Kunnskap og forskning er bærebjelker i samfunnet vårt. Vi ønsker å støtte høgskolen og studentmiljøet og legge til rette for kunnskapsproduksjon i Fredrikstad. Kommunen skal legge til rette for forskningsmiljøene i byen og arbeide for å tiltrekke seg flere miljøer. Vi ønsker at kommune, næringsliv og kunnskapsmiljøene i Fredrikstad samarbeider tett. Det kan være viktig for gjennomføringen av det grønne skiftet lokalt og nasjonalt.

 

4. Helse, velferd og eldreomsorg:

De tre partiene vil at kommunens innbyggere skal ha trygghet for liv og helse. Alle skal bli møtt med verdighet i møte med kommunens tjenestetilbud. Alle har et ansvar for mennesker som ikke klarer seg selv. Vi vil derfor gi gode rammer for kommunens tjenester og gi viktig støtte til frivillige aktører i helse- og omsorgsfeltet.

De tre partiene mener at konkurranseutsetting av tjenester i sektoren ikke er et mål i seg selv, men kan gi positive bidrag til tjenestetilbudet til innbyggerne. Helse og omsorg er et offentlig ansvar, men kan suppleres av ikke-kommersielle helsetilbud.

Vi vil at Fredrikstad kommunes sykehjem skal få “Livsglede for Eldre”-sertifisering. Stiftelsen er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser stimuleres sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte.

Vi vil styrke dagsenter, dagavdelingtilbud, samt rus- og psykiatribehandling.

Vi vil intensivere innsatsen mot barnefattigdom i Fredrikstad. Vi vil prioritere dette i våre budsjetter og handlingsplaner. Vi vil ha en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som tilrettelegger tiltak for barn fra fattige familier.

 

5. Kultur, frivillighet, kirke-og trossamfunn:

Vi mener at kultur er et grunnleggende premiss for samfunnsutviklingen. Det er et virkemiddel for å ta vare på og utvikle gode verdier og ressurser. Sammen står vi for en kulturpolitikk som fremmer demokrati og ytringsfrihet.

Kommunen skal også støtte og inspirere til frivillighet, lokale initiativ og livsfremmende aktiviteter. Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for breddekultur, støtte oppunder smalere kulturuttrykk og arrangementer, og som driver av viktige offentlige kulturinstitusjoner som biblioteket, kulturskolen, Blå Grotte og St. Croix.

Vi vil utvikle det eksisterende biblioteket framfor å bygge nytt. Blå Grotte og St.Croix-huset er også viktige pilarer i kulturbyen som må få midler for å drive videre god kulturutvikling. Ordninger som Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken må videreutvikles og Kulturskolen må få bedre rammer.

Det er viktig å ha gode støtteordninger for frivillige organisasjoner og aktører i byen som bidrar med omsorg og hjelp for vanskeligstilte. Vi mener at Kirken og andre trossamfunn må ha ha gode og stabile arbeidsvilkår.

Satsing på vedlikehold og oppgradering av anlegg for breddeindretten for barn, unge og voksne, er viktig for trivsel og god folkehelse. Friluftsliv og nærhet til natur er grunnleggende for menneskers velvære. Vi står sammen om å ville ha flere grønne lunger i sentrum og vern av Fredrikstadmarka.

 

6. Jordvern, landbruk, dyrevelferd:

Vår del av landet er rik på god, fruktbar matjord, og utgjør en stor del av de 3 prosentene vi totalt har av areal i Norge som kan produsere mat. Vi har derfor et nasjonalt ansvar for å ivareta all dyrkbar mark, og må ta lokalt ansvar for å verne den matjorda som er igjen.

Landbrukets oppgave er å produsere trygg mat med minst mulig belastning på natur og klima.

Vi vil at barn og unge skal ha tilgang på egne skolehager, og vil støtte initiativ og etableringer av dette.

Norsk lov stadfester dyrs egenverdi. Alle familiedyr og ville dyr så vel som dyr i landbruket, fiskerinæringen, underholdningsindustrien og forskning skal ha god dyrevelferd, med samsvar mellom dyrets behov og det dyret opplever i sitt daglige miljø.

 

7. Avtalens varighet

Samarbeidsavtalen gjelder for valgperioden 2015-2019. Hvert av partiene kan ta initiativ til drøftinger, og ved enighet, endringer i avtalen.