Vedtekter

Forslag til nye lokallagsvedteker var egen sak på årsmøtet 2016. Formålet var å gå over til MDGs standardvedteker for lokallag, med en tilleggsbestemmelse og presisering om fem eller syv styremedlemmer. De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt.

 

20. februar, 2016

§ Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Fredrikstad (heretter kalt MDG Fredrikstad) er stiftet 2. september 2012. Lokal/fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

 

§2 Formål

MDG Fredrikstad har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Fredrikstad, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.

 

§3 Medlemskap

a) Som medlem i Miljøpartiet De Grønne regnes den som har fylt 15 år, har betalt kontingent til partiet for inneværende eller foregående år og ikke meldt seg ut.

b) Som medlem i Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad regnes medlemmer etter første ledd som har folkeregistrert adresse i Fredrikstad. Slike medlemmer som med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre annet lokal/fylkeslag kommer til fradrag, og medlemmer som med tilsvarende samtykke har valgt motsatt endring av tilhørighet kommer i tillegg.

c) Stemmerett og valgbarhet i lagets møter og organer følger medlemskapet etter 3a og b, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold får stemmerett 4 uker etter at kontingenten er betalt. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av lagets møter og organer.

 

§4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste seinest to uker før møtet.

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

c) Årsmøtet velger en valgkomitè på 3 eller 5 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at lokalet har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte.

d) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §7).

e) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

 

§5 Styret

a) Styret i MDG Fredrikstad står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i lokallaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller.

b) Styret består av fem eller sju medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som velges ved særskilt valg. Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge.

c) Leder for kommunestyregruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre han/hun også er ordinær styremedlem.

d) Styremedlemmene velges for ett år om gangen.

e) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer.

f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

g) Lokallaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

 

§6 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

 

Sist revidert på årsmøtet 8. februar 2016