Alle Fredrikstad-skoler skal være gode

Nærskolen skal bestå, og selv om den er liten, vil vi sørge for at den er utstyrt med det som trengs for å gi barn og unge en god start.

17. august, 2023

For å få til dette mener vi at skolene må ha tilstrekkelig med ansatte med nødvendig kompetanse, en trygg skolevei og omgivelser som barna vil trives i. Dette er ikke gratis, men vi mener at det er mange fordeler med å satse på skolene.

Trygge barn har større forutsetninger for å bli trygge voksne, det skaper arbeidsplasser, er med på å utjevne sosiale forskjeller, og er også med på å gjøre hverdagen til familier lettere. Derfor har vi hele 28 punkter om skole og oppvekst i vårt partiprogram:

 1. Bevare 1-7.trinn-skoler i sine nærmiljøer, ut fra deres kvalitet, trygghet og funksjon i lokalsamfunnene.
 2. Jobbe for mobilfrie arenaer for barn og unge, særlig mobilfri barneskole.
 3. Sikre skoleveiene. Foresatte skal være trygge på at barna kan sykle og gå til skolen.
 4. Sikre at vi har kapasitet og gode tilbud i skole og barnehager der folk bor.
 5. Ha tilstrekkelig og kompetent bemanning i skole og barnehage.
 6. Arbeide for flere miljøarbeidere inn i skolen, særlig på 8.-10.trinn.
 7. Arbeide for verktøy som gjør det enklere å organisere felleskjøring til aktiviteter og skole.
 8. Jobbe for en ordning med faste vaktmestere ved kommunens skoler.
 9. Videreutvikle arbeidet med skolehager, slik at alle barn får relevant og tilstrekkelig undervisning i en ekstern eller egen skolehage.
 10. Arbeide for at alle barn får tilgang til mer naturbasert undervisning og aktiviteter i skole og barnehage, blant annet ved å legge til rette for eksterne aktører og ekskursjoner.
 11. Stille krav om pedagogisk og didaktisk utdannede lærere og spesialutdannede fagpersoner, som dekker faktiske og økende behov innen blant annet spesialpedagogikk.
 12. Arbeide aktivt med å begrense ufrivillig skolefravær – et økende problem.
 13. Styrke søkelyset på psykisk helse i grunnskolen og på tjenester til barn og unge med lette til moderate psykiske vansker og/eller begynnende rusproblemer.
 14. At det jobbes aktivt med mobbeproblematikk på alle arenaer der barn og unge er involvert.
 15. Arbeide for at normkravet om antallet helsesykepleiere i grunn- og videregående skole oppnås, som minimum.
 16. Tilby frukt og grønt på skolen.
 17. Undersøke om skolemat kan innføres i Fredrikstad – et meget effektivt virkemiddel for sosial utjevning. Det stilles krav til at maten er sunn, kortreist og økologisk. Blant annet ved å benytte maten dyrket i skolehagene.
 18. Beholde barneskolen karakterfri.
 19. Legge til rette for forsøk i ungdomsskolen med færre karakterer, og helt eller delvis karakterfri ungdomsskole.
 20. Arbeide for at det første året på barneskolen brukes til lekbasert førskole. Anerkjenne lekens betydning for læring i større grad utover i utdanningsforløpet.
 21. Gi barn og unge fritiden tilbake ved å minimere bruken av lekser og styrke tilbud om leksehjelp.
 22. Beholde barneskolen karakterfri.
 23. Legge til rette for forsøk i ungdomsskolen med færre karakterer, og helt eller delvis karakterfri ungdomsskole.
 24. Innføre rabatterte ungdomspriser på flere kulturarrangementer.
 25. Beholde og utvikle de sju fritidsklubbene vi har, samtidig som vi vil bygge gode møteplasser i velhus, klubbhus, bibliotekene og skolehagene.
 26. Ha bedre utnyttelse av hver kvadratmeter. Stimulere til mer fornuftig utnyttelse av kommunens lokaler, herunder skoler og barnehager, utenom kjernetid.
 27. Minimere bruk av plast og asfalt i uteområder på skoler og barnehager og øke bruken av naturlige og miljøvennlige materialer, og samtidig ivareta universell utforming.
 28. Flere grønne uterom. Jobbe for bedre og grønnere skolegårder, som inviterer til lek og uteskole. Gi barna mer plass ved å fjerne P-plasser på skoletomtene og bevare naturlig vegetasjon og trær, eller plante mer der det er mye asfalt og betong.