Fotocredit:

Kulturfeltet de fire siste åra

Det har vært krevende og spennende år i kultursektoren, med nedstenging under pandemien og en sterk kommunal satsing på kulturlivet. Her er en oppsummering fra mine fire år som leder av kultur- og miljøutvalget.

24. august, 2023

Dette debattinnlegget er skrevet av  Erik Skauen, leder av kultur- og miljøutvalget (MDG), Fredrikstad, og ble først publisert i Fredrikstad blad, 23.8.2023.

I mai 2019, før denne perioden startet, ble ny kulturplan vedtatt. Den la grunnlaget for vårt arbeid de neste åra.

Planen peker på en retning der kunst- og kulturfeltet ses som sentral drivkraft for hele by- og samfunnsutviklingen. Den har tre innsatsområder:

  1. Det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Fredrikstad, med mål om vekst i bransjen.
  2. Kultur for alle. Hvordan utvikle breddekulturen i Fredrikstad.
  3. Byen som arena hvor målet er at kunst og kultur i byrommene skal være en del av byutviklingen.

Det profesjonelle kunst- og kulturfeltet

Aktørene i kulturlivet er hardtarbeidende og ofte avhengige av publikum for å overleve. Vi har etablert og videreutviklet kommunale tilskuddsordninger som prioriterer kvalitet og profesjonalitet. Stimuleringsordninger for nye kompetansemiljøer og til fremme av unge talenter er på plass.

Vi etablerte også ekstraordinære, kommunale tilskuddsordninger under koronapandemien. Arbeidsstipend for kunstnere er på plass, og vi har fått gode atelierløsninger, produksjonsfellesskap, øvings- og visningslokaler på Holmen og andre steder. Et utrolig spennende arbeid som viser hvilken kraft det er i kunst- og kulturfeltet.

Kulturskolen og kirken samarbeider om kirkemusikkutdanning med Hovlandakademiet, med stort hell for alle som deltar og opplever.

Formidling av kulturarven som grunnlag for ny næring. Kulturarven har fått høyere oppmerksomhet de siste årene gjennom utvikling av Isegran som arena for maritim opplevelsesnæring og nytt strategidokument for Gamlebyen.

Fartøyvernsenter er etablert, og vi jobber med å etablere et bygningsvernsenter. Vi har styrket kommunens kulturminnefond som bidrag til at kommunens innbyggere kan ivareta privateide faste kulturminner og fartøy. Fondet er påfylt flere ganger, senest i juni med 1,5 millioner, og vi har satt av midler til brannsikring av Elingaard.

Kultur for alle

Kulturfeltet i Fredrikstad er en sterk samfunnsressurs og en viktig del av kommunesektorens helhetlige tjeneste- og samfunnsutvikling.

Det samarbeides internt for å få til større deltagelse blant grupper av innbyggere som i liten grad er aktive i et kulturtilbud. Vi har etablert Super-SFO, dvs. mer kulturtilbud på SFO, og vi har videreført Fredagsklubben, fritidstilbud for mennesker med funksjonsvariasjoner.

Barn i Kulturskolen inngår i talentprogrammet Ung Musikk i samarbeid med musikkhøgskolen.

Fremtidige kommunale formålsbygg skal planlegges som lokale bydelshus som også kan romme kulturtilbud. Slik som det nye «bydelskulturhuset» på Lisleby samfunnshus.

Vi styrker kommunale kulturvirksomheters kapasitet i takt med befolkningsveksten. Østsiden bibliotek og fritidsklubben på Gressvik har fått flere midler. Vi har etablert Meråpent bibliotek på hovedbiblioteket. Gjennom etablering av Super-SFO, Kulturbarn og moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier sikres fremtidsrettet kulturskoletilbud med tiltak for sosial utjevning gjennom moderasjons- og friplasser.

Byen som arena

Fredrikstads bybibliotek har blitt en vesentlig aktør i byutviklingen. Retning er satt for en attraktiv møteplass i fremtiden. Løsningene for bibliotek og filialstruktur kommer ved årsskiftet.

Kunstnere er involvert i utformingen av byrom og utvikling av arenaer for kreative formål. Flere utsmykningsprosjekter er gjennomført, blant annet Onsøyheimen. Det avsettes prosentvise midler til kunst når investerings- og rehabiliteringsprosjekter gjennomføres på bygninger og i uterom, og her prioriteres lokale kunstnere.

Kulturnatt Fredrikstad fortsetter. Arrangementet opprettholdes fra 2024. Dette samler kulturfeltet, restauranter og handelsnæringen i et samarbeid som er veldig positivt for byen vår. Fredrikstads flaggskipsarrangementer er synlige piloter i uttesting av moderne teknologi og smarte løsninger i byrom.

Her kan Tall Ships Races nevnes, en grønn byfest med sterk involvering av kulturfeltet. En arrangementsstrategi som sier at vi ønsker store arrangementer i Fredrikstad er på plass, og jobbes dedikert for sammen med blant andre Visit Fredrikstad og Hvaler.

Fredrikstad er blitt friby for forfulgte kunstnere. Vi har også startet et «Verdensprosjekt», som skal bidra til kontakt og samarbeid mellom lokale og internasjonale miljøer. Her er vi godt i gang med «Den lille verdensutstillingen».

Kultur skaper arenaer som berører og beveger oss både som enkeltmennesker og som samfunn.

4 fantastiske år, til tross for pandemien. Vi er et godt stykke på vei med mye å ta tak i i årene som kommer. Som utvalgsleder er jeg imponert og stolt over de flinke folka i kulturetaten, den fantastiske frivilligheten og de dedikerte profesjonelle som gir glede til folk samtidig som de bygger by. Takk!