Ved Borge varde i Fredrikstad kommune planlegges Viken park, Østfolds nye og største næringspark. Her skal sirkulær industri og bærekraftige bedrifter samles på ett område. I det grønne skiftets navn. Det skal bare fjernes 2700 dekar natur først.

Miljøpartiet De Grønne stiller spørsmålet:

Før vi bygger ned et stort naturområde, bør vi ikke se på arealøkonomisering, først? Kan alle eller flere av denne sirkulærindustrien plasseres i allerede eksisterende næringsområder? Eksempelvis på Øra?

Både Ap og H ønsker som oss i MDG, fortettingspolitikk – at vi bruker arealer mest mulig optimalt i byområdene. Dette har mange fordeler for arealbruken, men det må gjøres riktig slik at livskvaliteten til innbyggerne er god. Blant annet gjennom å bevare 100-meterskogene og lekeplassene og at det er kort vei til barnehage og grunnskole.

Fortettingspolitikk er nødvendig samfunnsplanlegging slik at vi ikke bygger ned matjord, natur og skogområder. Tiden hvor vi brer oss utover på bekostning av naturen må være forbi.

Natur er viktig for at vi mennesker skal ha det bra. Samtidig har natur egenverdi. Hvorfor det er nødvendig å tenke nytt og jobbe annerledes for å ta vare på mer natur, er blitt kjent for alle gjennom flere NRK-artikler og Bård Tufte Johansen i «Oppsynsmannen».

Norge bygger ned natur, bit for bit, uten at vi har kontroll på hvor mye natur som forsvinner. På tross av at Norge har forpliktet seg til Naturavtalen. Avtalen innebærer at vi skal verne 30 % natur og være svært forsiktige med å bygge ned de resterende 70 %.

Vi må tenke nytt og jobbe annerledes for å få til dette og det krever modige byråkrater og politikere. Og det krever at også næringsaktørene tar sitt samfunnsansvar med tanke på bevaring av natur. I et samfunn i vekst og utvikling forutsetter gode planprosesser at vi arealøkonomiserer (å bygge der det allerede er bebyggelse) før vi gir tillatelse til enda mer nedbygging av natur.

Stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, stilte nylig spørsmål til sittende regjerings klima- og miljøminister om nettopp nedbyggingsproblematikken.

Så, hvor er fortettingspolitikken når det planlegges for ny industri?

MDG mener at vi må planlegge for fortetting av industrien, ikke bare for boliger. At vi utnytter plasspotensialet i et allerede utbygd industriområde bedre. Politikere og byråkrater er altså enige om fortettingspolitikken. Men er fortettingspolitikken komplett, og rettferdig, når vi ikke gjør det samme for næringsarealer?

MDG ønsker at byens ordfører, politikere, byråkrater og næringsaktører setter seg mål om å bevare skog og andre naturområder. Dette kan vi få til gjennom at allerede eksisterende næringsområder utnyttes bedre. Plukker vi ikke opp den ballen nå, vil intakt natur ved Borge varde og andre steder raseres i stort monn.

Hva er det ubenyttede plasspotensialet på Øra industriområde? Mye av synergieffektene som ønskes å få til med Viken Park er allerede etablert her. På Øra drar industrier nytte av hverandre. Infrastruktur og samarbeid mellom bedriftene er allerede på plass. Det er nærhet til Borg Havn, jernbane og gode kollektivtilbud for pendlere og lokale.

Vi i MDG tror folk flest ønsker at vi skal ta vare på mest mulig av naturen vår. Og vi håper at dette innlegget kan bidra til engasjement som gjør at vi begynner å jobbe annerledes, til det beste for folk, naturen og næringslivet.