MDG Fredrikstad ser med bekymring på den nye rapporten fra Riksrevisjonen om tilstanden på norske veier publisert på NRK.no.

Det er en varslet tragedie vi nå er på vei mot. At det norske veinettet blir beskrevet som dårlig er ingen nyhet. Oppslag i mediene der innbyggere i lokalsamfunn står frem og er redde for å kjøre på veiene i nærmiljøet er dessverre ikke uvanlig. Advarsler om farene ved å planlegge for økt trafikkmengde på eksisterende lokalveinett uten at nødvendige tiltak er blitt satt i verk er fremført over lang tid og fra flere hold.

Fredrikstad MDG stiller seg på linje med generalsekretæren i Kongelig Norsk Automobilklub, Børre Skiaker, som krever at vedlikeholdstakten på norske veier må trappes betydelig opp slik han tar til orde for i sitt leserinnlegg i Fredriksstad Blad.

 

Riksrevisjonens rapport omhandler fylkesveier og riksveier. Fredrikstad MDG mener at vi også må ta hensyn til og oppjustere mindre veier med stor trafikk, slik som nettopp Evenrødveien. Ut over vedlikehold må det også tas hensyn til endringer i trafikkbildet når store prosjekter planlegges. Ved større etableringer av butikker, industri eller sykehus må det også tas hensyn til hvor og når økt trafikk kommer og så gjøre en vurdering av behov for endringer på veiene for at disse skal tåle den nye og økte belastningen.

I revidert budsjett som Regjeringen la frem 11. mai fremkom det at den vil bruke mer penger på vedlikehold av riksveiene og samtidig endre finansieringen til fylkene for å imøtekomme behovet for økt veivedlikehold. Eventuelle økte bevilgninger til tross, det er opp til det enkelte fylket selv hvor mye som bevilges til fylkets veier.

Planlegging og bygging av sykehuset på Kalnes og medfølgende endring i trafikkbildet er dessverre et godt eksempel på hvordan det går når man overser behovet for å planlegge trafikkavvikling ved større prosjekter. Trafikkmengden som nå går gjennom skogen på Evenrødveien er langt fra forsvarlig slik veien fremstår i dag.

Arbeidstagerorganisasjonene var tidlig ute og varslet om at en økning av trafikken på Evenrødveien/Veumveien ville medføre fare for både mennesker og miljø.

Innspillene ble avfeid med argumenter som at de ansatte jo kunne velge å kjøre buss eller ta en omvei via Sarpsborg. Så langt har de mest alvorlige ulykkene uteblitt, men nestenulykker og ulike hendelser på veistrekningene skjer nærmest daglig. Veien slites raskere og krever derfor vedlikehold og utbedringer i umiddelbar fremtid eller bygging av ny vei tidligere enn planlagt.

Gode prosesser og samarbeid med lokalmiljøet for å sikre god trafikkavvikling og tid til å ruste opp eller bygge nye veier for å unngå kaos eller farlige situasjoner er noe Fredrikstad MDG er opptatt av. Vi ønsker at veiprosjekter for fremtiden skal kunne realiseres med minimale inngrep i naturen, men samtidig kunne sikre god trafikkavvikling for alle som har behov for å bruke veiene våre.

MDG ønsker en politikk med godt planlagte og fremtidsrettede samferdselstiltak som gjør det enkelt for alle å bruke veiene på en forsvarlig måte.

MDG Fredrikstad vil ta til orde for at vi får en rask opprustning av pendlerveiene til og fra Kalnes slik at vi kan unngå ulykker, sikre en rask og effektiv pasienttransport og legge til rette for økt bruk av sykkel og kollektivtransport.

Vi kan ikke vente på at liv går tapt før vi gjør noe med veinettet vårt.